فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند آتل دار با کش ساپورت
قیمت قبلی : ۴۸۹,۰۰۰ ريال 8%- تخفیف
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ريال
...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند ساده نئوپرنی
قیمت قبلی : ۲۱۹,۰۰۰ ريال 18%- تخفیف
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ ريال
...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند پشت باز نئوپرنی
قیمت قبلی : ۲۲۹,۰۰۰ ريال 17%- تخفیف
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ريال
...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند ساده جورابی
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده دارد . پیچ خوردگی مچ پا آسیب شایعی است و معمولاً وقتی که مچ پا برمیگردد ، ایجاد...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند فنردار جلو باز
قیمت : ۲۷۷,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده دارد . پیچ خوردگی مچ پا آسیب شایعی است و معمولاً وقتی که مچ پا برمیگردد ، ایجاد...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند الاستیک
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده دارد . پیچ خوردگی مچ پا آسیب شایعی است و معمولاً وقتی که مچ پا برمیگردد ، ایجاد...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند پشت باز نئوپرن
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده دارد . پیچ خوردگی مچ پا آسیب شایعی است و معمولاً وقتی که مچ پا برمیگردد ، ایجاد...
سایزهای موجود
0.0
قوزک بند فنر دار با کش ساپورت
قیمت : ۳۵۷,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مچ پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان تالوس مفصل مچ پا را میسازند . قوزک های داخلی و خارجی نیز در مفصل مچ پا تعریف میشوند. سلامت و استحکام مفصل مچ پا نقش مهمی در کیفیت راه رفتن انسان بعهده دارد . پیچ خوردگی مچ پا آسیب شایعی است و معمولاً وقتی که مچ پا برمیگردد ، ایجاد...